SEJERØ-HAVNSØ FÆRGEFART A/S

SEJERØ

Selskabet, der havde til formål at udføre rutesejlads mellem Sejerø og Havnsø, blev stiftet den 8. oktober 1930 på Havnsø Kro. Den tegnede aktiekapital udgjorde kr. 17.400. Som selskabets første formand blev valgt gårdejer N. Chr. Christensen, Sejerø. Han havde været foregangsmand i undersøgelserne omkring oprettelsen af overfarten. Den øvrige bestyrelse kom til at bestå af gårdejer, sognerådsformand Ulrich Olsen, Føllenslev, købmand Poul Jærndal, Havnsø, smed Axel Larsen, Hørve, rentier Jens Mogens Andersen-Møller, Sejerø, sognefoged Anders Rasmus Andersen, Sejerø og gårdejer Hans Ejnar Petersen, Sejerø. Ifølge selskabets vedtægter skulle bestyrelsen bestå af 5 til 9 medlemmer og således, at der altid var et ulige antal. Der skulle altid være et medlem mere fra Sejerø end fra udenfor øen.

Selskabet erhvervede et tidligere fisketransportfartøj. Det blev ombygget til et passagerskib med plads til 3 biler og døbt "SEJERØ HAVNSØ". I maj 1931 påbegyndtes regelmæssig sejlads mellem Sejerø og Havnsø.

Efterfølgende blev aktiekapitalen udvidet, og i 1934 udgjorde den kr. 34.600. Aktionærerne kom hovedsagelig fra Sejerø, Holbæk og Føllenslev-Havnsø.

I 1940 blev aktieselskabskapitalen udvidet til kr. 50.000. Indbetalingerne kom denne gang fra Sejerø og de handlende i Jyderup.

Næste udvidelse fandt sted i 1949 i forbindelse med beslutning om anskaffelse af en ny færge. Udvidelsen var på kr. 13.500. Denne gang kom der for første gang indbetalinger fra Kalundborg.

Udviklingen efter 1945 havde nemlig medført, at Sejerø-Havnsø Færgefart A/S begyndte at spekulere i anskaffelse af et mere tidssvarende skib til Sejerø-Havnsø overfarten. Overvejelserne resulterede i kontraheringen i 1949 af et skib, hvor biler og gods kunne køres ombord over agterenden.

Den 27. april 1949 døde N. Chr. Christensen pludselig uden forudgående sygdom. Indtil den ordinære generalforsamling fungerede næstformand Ulrich Olsen som formand. På generalforsamlingen den 27. juni 1949 blev gårdejer William Jørgensen, Sejerø, valgt som ny formand. Han var året før blevet valgt som øens sognerådsformand.

Det nye skib, "N. CHR. CHRISTENSEN" blev leveret i 1950 og "SEJERØ HAVNSØ" blev solgt.

William Jørgensen fortsatte som formand indtil 1966. I dette år trak han sig tilbage både som formand for sognerådet og for færgeselskabet. På generalforsamlingen den 21. juli 1966 blev gårdejer Knud Mogens Bech Christensen, Sejerø, valgt som ny formand. Den nye formand var søn af selskabets første formand N. Chr. Christensen.

Stigningen i antal personbiler sidst i 1950’erne og først i 1960’erne medførte, at færgekapaciteten på overfarten blev for lille. Selskabet anskaffede sig derfor i 1966 endnu en færge til overfarten: "WILLIAM JØRGENSEN". Selvom denne allerede først i 1970’erne blev for lille, forblev færgen på overfarten indtil 2005. Ind i mellem har den sejlet som afløserfærge på andre ruter, og der er næppe en ø med færgeforbindelse, uden at færgen har afløst her.

I 1973 blev aktiekapitalen udvidet til kr. 125.000. Dette skete efter et lovkrav, som var foranlediget af et krav indenfor EF. Forhøjelsen var på kr. 61.500, men tilslutningen var over tre gange så stor. Derfor blev aktieudvidelsen fordelt forholdsmæssig i forhold til det ønskede køb. En stor del af de ansatte i selskabet tegnede aktier.

Øernes Dampskibsselskab i Søby lod i 1960 færgen "ELLEN SØBY" bygge. Færgen skulle afløse en ældre færge på overfarten Søby–Fåborg. I 1972 blev den udskiftet med en nyere og større færge, og året efter blev den solgt til Sejerø-Havnsø Færgefart A/S og indsat på overfarten mellem Sejerø og Havnsø med navnet "RUNDEN". "N. CHR. CHRISTENSEN" solgtes derefter fra.

Ved en kampafstemning på generalforsamlingen den 3. juni 1976 opnåede Knud Mogens Bech Christensen ikke genvalg. Som ny formand blev valgt gårdejer Andreas Petersen, Sejerø. Året efter ønskede han ikke genvalg som formand, og som selskabets 5. formand og den første udenfor Sejerø blev personalechef Ole L. Hertzen, København, valgt.

Ole. L. Hertzen blev selskabets sidste formand. Stigende udgifter, som ikke blev opvejet af tilsvarende stigende indtægter, samt øgede krav til materiellet bevirkede, at der ikke kunne opretholdes en overskudsgivende drift. Den 1. oktober 1981 blev sejladsen mellem Sejerø og Havnsø og de to færger,"RUNDEN" og "WILLIAM JØRGENSEN" overdraget til Vestsjællands Amt, og den 30. marts 1983 blev der holdt afsluttende generalforsamling i Sejerø-Havnsø Færgefart A/S. Efter generalforsamlingen kunne aktionærerne få udbetalt deres andel af aktiekapitalen til kurs 100. D.v.s. de fik tilbagebetalt det beløb, som de i sin tid havde indbetalt til selskabet.

Opdateret 23. november 2007 - Leverandør: Preben Jensen

+o+o+o+o+